Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Deze worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klanten, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere koopvoorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk uitdrukkelijk hebben aanvaard.

Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheden dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene voorwaarden van onze koper. Iedere persoon wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om zich te verbinden tegenover ons.

2. Verbintenissen

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers en verkopers hebben geen recht om de vennootschap te binden. Hun offertes moeten bevestigd worden door de personen die het recht hebben om de vennootschap te binden.

3.  Prijs

Behoudens bijzondere contractuele bepalingen zijn alle prijzen netto in Euro en zonder BTW of heffingen die voor rekening van de koper zijn.

De prijzen zijn berekend op basis van de economische omstandigheden op het ogenblik van de offerte en afhankelijk van de prijzen van de leverancier, de wisselkoersen en het percentage heffing voor invoer naar België. Naargelang de schommelingen van deze elementen kunnen de prijzen onaangekondigd aangepast worden, voor om het even welke reden.

Alle bestellingen voor een totaal bedrag van meer dan 450 Euro zonder BTW worden franco zonder transportkosten geleverd in België, tenzij anders vermeld op de offerte. Indien het totale bedrag van een bestelling minder dan 450 Euro zonder BTW bedraagt worden behandelings- en verzendingskosten aangerekend.

Indien de koper vraagt de bestelling te splitsen worden bovenstaande bepalingen toegepast.

Indien de koper de levering oplegt met expreskoerier zijn de transportkosten volledig voor zijn rekening, zelfs indien het totale bedrag van de bestelling meer dan 450 Euro zonder BTW bedraagt.

Franco levering betekent een kosteloze levering op een gemakkelijk toegankelijke benedenverdieping van het leveringsadres, aangeduid door de koper.

Indien de koper vraagt om een andere bepaling kunnen hiervoor behandelingskosten aangerekend worden, behalve indien vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

De onkosten (transport, verzekering,…) voor een levering buiten België zullen in elk specifiek geval apart bepaald worden volgens de bijzondere voorwaarden. 

4. Leveringstermijnen

De leveringstermijnen worden slechts ter inlichting gegeven en zijn niet noodzakelijk toepasselijk. Een vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op een annulering van een bestelling. Geen enkele schadevergoeding mag geëist worden voor welke vertraging ook.

5. Annulatie

Wanneer de klant de bestelling annuleert of weigert het geleverde goed in ontvangst te nemen is hij ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de factuurwaarde. Voor de annulatie van bestellingen met een exclusief karakter, hoe gering ook, is een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 50% van de factuurwaarde van toepassing.

6. Aanvaarding

Onze goederen worden steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze werkplaatsen. Zij reizen op volledige verantwoordelijkheid van de geadresseerde, zelfs in geval van verkoop of "franco"-levering. Alle mogelijke opmerkingen moeten bij de vervoerder gedaan worden. De koper verbindt zich onze goederen te komen halen of te aanvaarden binnen de 5 dagen, volgende op de datum waarop we hem hebben laten weten dat zij ter zijn beschikking staan.

7. Klachten

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons toegezonden te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf dagen na ontvangst, met verwijzing naar het nummer van de factuur of bij gebrek hieraan, van de verzendingsnota. Eens deze termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden zonder voorafgaand akkoord. Alle goederen dienen teruggestuurd te worden in hun oorspronkelijke verpakking.

Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst. Bij gebrek hieraan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een verlenging noch een schorsing van de betalingstermijn rechtvaardigen.

8. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk bericht. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met op dat ogenblik wettelijk toegestane verwijlintresten.

In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12 % met een minimum van 50 EUR en een maximum van 1500 EUR als conventioneel strafbedding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant.  Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet, bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

9. Gebrek aan betaling

Het gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot concordaat, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs niet officieel, of ieder ander feit dat het betalingsonvermogen van de koper zou kunnen impliceren heeft voor gevolg het vervallen van de termijn toegestaan voor de betaling, maakt deze betaling onmiddellijk opeisbaar en geven ons het recht de aangegane overeenkomsten te niet te doen, zonder andere formaliteiten dan een aangetekend schrijven en zonder dat dit voor de aankoper aanleiding kan geven tot de minste vergoeding. De onvolledige levering van een bestelling kan de weigering tot betaling van de geleverde goederen niet rechtvaardigen. De betaling van de facturen mag nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkstelling van de geleverde goederen. We behouden de volle eigendom van de geleverde goederen tot op de volledige betaling van de prijs, de belastingen en de bijhorigheden. De koper verbindt er zich toe ons onmiddellijk te verwittigen, en dit op straffe van schadevergoeding van elk beslag welke door een derde zou uitgevoerd worden. De koper laat ons in dit geval toe om in zijn gebouwen te gaan zonder voorafgaand bericht en om beslag te leggen op onze goederen.

10. Solidariteit

Indien de factuur, op aanvraag van de opdrachtgever, opgesteld wordt op naam van een derde, zijn de opdrachtgever en de derde solidair verantwoordelijk voor de betaling ervan en voor de uitvoering van de andere verplichtingen die voortvloeien uit de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden.

11. Exclusieve bevoegdheid

Ieder geschil met betrekking op een huidig contract zal uitsluitend geregeld worden door het recht dat van toepassing is in België. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval.

Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.

Van die rechtsbevoegdheidclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.