Algemene Aankoopvoorwaarden

Algemene Aankoopvoorwaarden

 1. Behoudens andersluidende bepalingen, expliciet vermeld op de voorzijde van onze bestelbrief, worden de bestellingen enkel afgesloten onder de hiernavermelde voorwaarden. Verbale akkoorden worden niet aanvaard.

Wijzigingen aan de bestelling

 1. De koper beschikt over een termijn van 5 werkdagen om de afgesloten bestelling of contract per aangetekend schrijven te verbreken, zonder dat de leverancier aanspraak kan maken op enige schadevergoeding en met wederzijdse teruggave van het reeds ontvangen.

 2. De aankoper heeft het recht om de leveringstermijn van een bestelling te wijzigen mits hij de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt en de wijziging(en) schriftelijk kenbaar maakt.

Levering

4. De verzending en het vervoer zijn voor rekening en risico van de leverancier. Indien verzendingskosten ten laste worden gelegd aan de aankoper dan moet uit voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd zijn door de aankoper. Alle leveringen worden geacht plaats te vinden binnen de normale openingsuren van het bedrijf.

 1. De verpakking is ten laste van de leverancier. De verpakking moet aangepast zijn aan het transport en moet conform zijn met de van kracht zijnde reglementen. De verpakking moet elke vorm van beschadiging tijdens het transport vermijden. Indien de verpakking een waarde vertegenwoordigt dan zal zij op aanvraag aan de leverancier worden teruggezonden zonder kosten van onzentwege.

 2. De leveringstermijnen zoals vermeld op de bestelling dienen stipt nageleefd te worden op straffe van boete bij het verstrijken van de termijn en zonder voorafgaande in mora stelling. In geval van vertraging behouden wij ons het recht om de bestelling nietig te verklaren. Enkel een voorafgaand akkoord van onzentwege kan een afwijking van de voorziene termijnen mogelijk maken.

Waarborg van de leverancier

 1. De leverancier verklaart ons te vrijwaren voor alle mogelijke klachten vanwege de houders van uitvindingsbrevetten of eigenaars van fabricageprocédés van de aangeboden of geleverde voorwerpen.

Goedkeuring

 1. De goederen worden ontvangen op het leveringsadres. Tekenen van ontvangst houdt niet in dat wij de goederen goedkeuren. Het materieel moet overeenkomstig het KB van 20 juni 1975 in overeenstemming zijn met de wetten en reglementen van veiligheid en hygiëne. Alle documenten en informatie hieromtrent moeten bijgevoegd worden bij de levering. Goederen die niet voor ontvangst getekend worden, kunnen niet aanvaard worden. 

 2. Wij behouden ons het recht om alle goederen te weigeren die niet uitgevoerd worden volgens de voorziene voorwaarden en om ze terug op te zenden op kosten van de leverancier. Tijdelijke opslag van geweigerde goederen kunnen niet aanzien worden als goedkeuring en aanvaarding. Het risico en kost van deze opslag is ten laste van de leverancier.

Kwaliteitscontrole

 1. Wij behouden ons het recht om goederen die niet conform zijn met de bestelde kwaliteit terug te zenden op kosten van de leverancier. Bij afwijkingen worden enkel de door ons vastgestelde gewichten aanvaard. Het staat de leverancier vrij om deze ter plaatse te komen vaststellen; een vergoeding van de eventuele daaruit voortvloeiende kosten kan de leverancier worden aangerekend.

Facturen

 1. Facturen worden enkel betaald indien zij aan de aankoopvoorwaarden voldoen en indien zij de referentie van onze bestelbon bevatten. Wij behouden ons het recht om facturen terug te sturen die hier niet aan voldoen. De betalingstermijn zal pas ingaan van het moment dat de correcte factuur ontvangen is ongeacht de oorspronkelijke datum van de factuur.

 2. Facturen worden betaald op 60 dagen na de ontvangst van de factuur, behoudens anders vermeld op de bestelbon of in de leveringsovereenkomst.

Geschillen

 1. Alle betwistingen die niet minnelijk werden geschikt, worden aan de Handelsrechtbank van Kortrijk voorgelegd.